Public panel on Bilingual education for children with speech, language and communication needs – 3rd May 2018

Oideachas dátheangach do pháistí a bhfuil riachtanais urlabhra, teanga agus chumarsáide acu
Organised in partnership with Gaeloideachas
Panelists: Prof Ianthi Tsimpli (University of Cambridge); Prof Padraig O’Duibhir (Dublin City University); Dr Ciara O’Toole (University College Cork); Dr Maria Garraffa (Heriot-Watt University); Clodagh Ní Mhaoilchiaráin (Principal of Gaelscoil Bhaile Brigín).

Irish Sign language (ISL) interpreted

A growing number of children in Ireland grow up speaking two or more languages in the home or within the school environment. Many parents/guardians have questions, often unanswered, surrounding the use of two languages and also the suitability of bilingual education for children with speech, language and communication difficulties, and with other special educational needs (including autism, dyslexia, dyspraxia and Down Syndrom).

Parents often ask themselves, teachers and psychologists if their child with language difficulties should be placed in schools where they are taught through more than one language or taught through a minority language, such as Irish? Will their child experience further language and literacy difficulties in such a school system. What is the role of speech and language therapists in diagnosing and supporting bilingual children? What are the systems in place for supporting bilingual children with language and other special educational needs? Are naíonraí, Irish-medium schools and Gaeltacht schools suitable for children with speech, language and communication needs? What supports and resources are available in primary and post-primary Irish-medium and Gaeltacht schools for pupils with dyslexia, autism and other special education needs?

Our panel members will share advice, research and their experience on these issues and more regarding bilingualism and bilingual education, and they will answer your questions.

This public panel is co-organised by Gaeloideachas and the Irish Research Network in Childhood Bilingualism and Multilingualism and forms part of a day-long event on bilingualism organised by the Network. For more information visit www.childbilingualismresearch.com/may-2018-meeting/

Tá níos mó páistí in Éirinn á dtógáil le dhá theanga nó níos mó, nó á sealbhú ar scoil sa lá atá inniu ann. Tá ceisteanna ag go leor tuismitheoirí/caomhnóirí, ceisteanna gan freagairt go minic, maidir le húsáid an dá theanga agus feiliúnacht an oideachais dhátheangaigh do pháistí a bhfuil riachtanais urlabhra, teanga agus cumarsáide acu, nó riachtanais speisialta oideachais eile acu (uathachas, disléicse, diospraicse agus siondróm Down san áireamh).

Cuireann tuismitheoirí ceist orthu féin go minic, ar mhúinteoirí agus ar shíceolaithe, ar chóir go gcuirfear na páistí chuig scoil ina ndéantar an teagasc ar fad trí níos mó ná teanga amháin nó ina múintear gach ábhar trí mhionteanga, ar nós na Gaeilge? An mbeidh tuilleadh deacrachtaí teanga agus litearthachta ag a bpáiste i gcóras oideachais den chineál seo? Cén ról atá ag teiripeoirí urlabhra agus teanga maidir le diagnóis agus tacaíocht a thabhairt do pháistí dátheangacha? Céard iad na córais atá i bhfeidhm le tacú le páistí dátheangacha a bhfuil riachtanais teanga agus riachtanais speisialta oideachais eile acu? An bhfuil naíonraí, scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta oiriúnach do pháistí a bhfuil riachtanais urlabhra, teanga agus cumarsáide acu? Céard iad na tacaíochtaí agus acmhainní atá ar fáil i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta do pháistí a bhfuil disléicse, uathachas, agus riachtanais speisialta oideachais eile acu.

Roinnfidh baill an phainéil a gcuid comhairle, taighde agus taithí ag plé na saincheisteanna seo agus eile i dtaobh an dátheangachais agus an oideachais dhátheangaigh, agus freagróidh siad roinnt de bhur gceisteanna ar an oíche freisin.

Tá an painéal poiblí seo eagraithe i gcomhpháirt lena chéile ag Gaeloideachas agus Líonra na hÉireann um Dhátheangachas agus Ilteangachas sa Luath-Óige, agus tá sé mar chuid d’imeacht lae ar an dátheangachas agus ilteangachas eagraithe ag an Líonra. Tá breise eolais maidir leis an ócáid ar fáil anseo: www.childbilingualismresearch.com/may-2018-meeting/

www.gaelscoileanna.ie

This event is funded by:

Irish research network in childhood bilingualism and multilingualism Irish research network in childhood bilingualism and multilingualism Irish research network in childhood bilingualism and multilingualism  Irish research network in childhood bilingualism and multilingualism

Trinity Long Room Hub; the Teaching Council; Gaeloideachas; EUROSLA

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close